REGULAMIN

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Usługodawca – spółka Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. Grochowskiej 35, wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000751883, NIP: 7792274046, REGON: 300196206; adres strony: www.wanir.edu.pl. Dane do kontaktu: e-mail: info@wanir.edu.pl, tel. 61 6 221 221.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu;

Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;

Wydarzenie/Usługa – webinar i/lub szkolenie online świadczone drogą elektroniczną prowadzone z wykorzystaniem popularnych metod transmisji na żywo, realizowane przez Usługodawcę.

Oferta – oferta Usługodawcy określająca szczegółowe informacje dotyczące Usługi, w szczególności: przedmiot i ogólny zakres tematyczny Wydarzenia, jego termin, czas trwania, cenę.

Konsument – konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Usługi.

§ 2. Informacje Ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu Usługobiorcy odpłatnego lub na warunkach określonych przez Usługodawcę w Ofercie nieodpłatnego dostępu do wysłuchania wydarzenia w formie webinaru lub szkolenia online prowadzonego przez Usługodawcę. .

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Usługobiorca i Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§ 3. Warunki techniczne

1. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu:

a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne wyposażone w głośnik lub zestaw słuchawkowy, posiadające dostęp do Internetu

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies;

c) konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem minimalnych wymagań opisanych w ust. 1 powyżej.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.

§ 4. Składanie zamówienia na Usługę i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

1. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca wypełnia i wysyła formularz rejestracyjny poprzez podanie danych Uczestnika niezbędnych do świadczenia Usługi, w szczególności:

a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Adres poczty elektronicznej;
d) Nazwa, adres, NIP Usługobiorcy jako nabywcy będącego przedsiębiorcą, osobą prawną bądź jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – w celu wykonania przez Usługodawcę obowiązków prawnych związanych z wystawieniem faktury VAT.

2. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Uczestnika, Usługobiorca zobowiązany jest do wskazania danych osobowych wszystkich Uczestników Wydarzenia.

3. Usługobiorca dokonuje zapłaty ceny za udział w Wydarzeniu na rzecz Usługodawcy w wysokości określonej w Ofercie i tym samym przyjmuje ofertę Usługodawcy w tym zakresie, a w związku z czym dochodzi do zawarcia umowy świadczenia Usługi pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

4. Po weryfikacji przez Usługodawcę zapłaty ceny za Wydarzenie, Usługodawca przesyła Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w ust. 1, wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Otrzymanie linku aktywacyjnego stanowi również potwierdzenie zawarcia przez Strony umowy świadczenia Usługi.

5. Usługobiorca otrzymuje dostęp do zakupionego Wydarzenia, a udział w nim uzależniony jest wyłącznie od woli Usługobiorcy.

6. Do udziału w Wydarzeniu uprawnieni są jedynie Uczestnicy zgłoszeni przez Usługobiorcę zgodnie z Regulaminem, których udział w Wydarzeniu został opłacony przez Usługobiorcę.

7. Link aktywacyjny uprawniający Uczestnika do udziału w Wydarzeniu uprawnia każdego Uczestnika do jego aktywacji na jednym urządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu.

8. Dostęp do Wydarzenia online możliwy jest jedynie w terminach i godzinach podanych przez Usługodawcę w Ofercie bądź za pośrednictwem strony internetowej służącej do realizacji Wydarzenia prowadzonej za pośrednictwem serwisu wybranego przez Usługodawcę. Po upływie wskazanego okresu w jakim Usługodawca udostępnia konkretne Wydarzenie lub cykl Wydarzeń, dostęp on-line wygasa.

9. W przypadku braku otrzymania linku aktywacyjnego przed rozpoczęciem Wydarzenia, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą na numer telefonu: (+48) 531 279 152. W przypadku nieaktywowania linku przez Usługobiorcę, co jest możliwe najwcześniej na jedną godzinę przed planowanym terminem Wydarzenia, w dniu lub w czasie prowadzenia Wydarzenia, Usługodawca nie ma możliwości późniejszego świadczenia Usługi.

10. Liczba Uczestników jednego Wydarzenia ograniczona jest do 500 osób, Usługodawca ma prawo w każdym momencie zwiększyć limit Uczestników bądź odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników.

11. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:

a)działania w sposób nienaruszający praw innych Uczestników;

b) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi.

12. W razie naruszenia przez Usługobiorcę lub Uczestnika prawa lub Regulaminu Usługodawca może wedle własnego wyboru:

a) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi dostęp do Wydarzenia;

b) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi możliwość rejestracji lub udziału w innych Wydarzeniach.

W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.

§ 5. Cena i warunki płatności

1. Cena za udział w Wydarzeniu jest podana w Ofercie Usługodawcy lub w formularzu rejestracyjnym i jest ceną brutto zwierającą podatek VAT.

2. Usługodawca może zdecydować o udostępnieniu niektórych Wydarzeń nieodpłatne. Informacje o tych Wydarzeniach oraz warunkach korzystania z nieodpłatnej Usługi  Usługodawca określa bezpośrednio w Ofercie.

3. Opłata za Wydarzenie uiszczana jest z góry bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego za pomocą transakcji elektronicznej za pośrednictwem:

a) serwisu PayU

lub

b) przelewu tradycyjnego.

4. W celu skorzystania z usługi Płatności online za pośrednictwem serwisu PayU:

a) w przypadku wyboru przelewu online niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta bankowego z możliwością dokonywania przelewów online, w przypadku wyboru płatności kartą posiadanie przez Użytkownika ważnej karty debetowej lub kredytowej;

lub

b) podanie swoich danych oraz danych karty debetowej lub kredytowej, za pomocą której zostanie zrealizowana płatność: imienia i nazwiska oraz danych karty w postaci jej numeru; daty ważności oraz kodu, za pomocą której będzie realizowana płatność;

c) niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności operatora usługi Płatności elektronicznej, którym jest PayU;

d) Usługa Płatności elektronicznej dokonywana jest w walucie polskiej (PLN);

e) w przypadku Płatności kartą debetową lub kredytową Usługobiorca może skorzystać z kart wskazanych na stronie operatora PayU;

f) dane osobowe Usługodawcy podczas procesu realizacji Płatności elektronicznej przetwarza operator PayU.

5. W przypadku dokonania transakcji elektronicznej w dniu Wydarzenia, opłata uiszczana jest z góry maksymalnie na dwie godziny przed godziną rozpoczęcia Wydarzenia.

6. Zapłata przelewem tradycyjnym winna być dokonana w terminie nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia. Zapłatę uważa się za dokonaną w chwili uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

7. Opłata za Usługę obejmuje uczestnictwo w Wydarzeniu (webinarze lub szkoleniu online) oraz materiały dla Uczestników (jeśli zostały ujęte w Ofercie).

8. Usługobiorca wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu oraz do przesłania jej pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

9. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest Konsument faktura VAT będzie wystawiona „na żądanie” Usługobiorcy, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. po otrzymaniu od Usługobiorcy żądania w formie elektronicznej przesłanego na adres e-mail: kontakt@wanir.edu.pl.

10. W sytuacji, gdy na fakturze VAT powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Usługobiorca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Usługodawcy o tej konieczności najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem Wydarzenia..

11. Usługodawca nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach VAT, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

§ 6. Odwołanie lub zmiana terminu Wydarzenia

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania albo zmiany terminu, programu lub prelegenta Wydarzenia z powodu zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, w tym przypadków losowych, co nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy;

b) ustalania warunków udziału lub pierwszeństwa udziału w Wydarzeniu na podstawie określonych kryteriów, w szczególności kryterium przynależności do określonej grupy docelowej, w tym zawodowej;

c) zorganizowania Wydarzenia zamkniętego dla konkretnej grupy docelowej.

 

§ 7. Reklamacje

1. Usługobiorca lub Uczestnik może zgłosić reklamację związaną z realizacją Usługi przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: kontakt@wanir.edu.pl bądź w formie pisemnej na adres: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju spółka z o.o. sp.k. Grochowska 35, 60-277 Poznań w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia reklamowanej Usługi. .

3. W reklamacji należy zawrzeć:

a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni roboczych i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji bądź w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację.

5. Reklamacje nie spełniające wymogów określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 8. Postanowienia dotyczące Konsumentów. Odstąpienie od Umowy.

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Usługobiorcą jest Konsument.

2. Konsument, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym kontakt@wanir.edu.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Usługodawcy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym rozdziale nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Własność intelektualna. Prawa autorskie.

1. Usługodawca informuje, że Wydarzenia zawierają chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, utwory dźwiękowe, programy oraz materiały wideo. Zastosowany podczas Wydarzenia układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i jego przebiegu, bez pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Udostępniane materiały z Wydarzenia chronione są prawami autorskimi. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych materiałów webinarów i/lub szkoleń wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Uczestnik w trakcie Wydarzenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu podczas jego przebiegu.

§ 10. Dane Osobowe Konsumentów

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Konsumentów opisane są w Polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od opublikowania. Ponadto, Usługobiorca i Uczestnik są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.

2. Usługobiorca dokonując rejestracji na wydarzenie wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2024 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu