Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o. o. sp. k., ul. Grochowska 35, 60-227 Poznań, adres e-mail: info@wanir.edu.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu: przekazywania najnowszych informacji w kontekście możliwości pozyskiwania środków krajowych i UE, dopasowanych do Państwa profilu funkcjonowania. Przekazywane informacje mogą dotyczyć również innych ważnych zmian czy aktualności, które bezpośrednio dotyczą Państwa działalności.
  4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem (mailowej lub telefonicznej) i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej.
  6. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres: Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
  7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.