STRATEGIA ROZWOJU GMINY – co to jest?

Strategia Rozwoju Gminy – definicja

Głównym celem Strategii Rozwoju Gminy jest zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności danej Gminy w skali powiatu, województwa i całego kraju. Strategia, według naszej koncepcji, ma być oparta na analizie problemów konkretnego terenu, uwzględniać specyfikę oraz kierunki rozwoju JST. Właśnie Strategia Rozwoju jest tym dokumentem, który zawierając odpowiednie wskaźniki, cele, terminy realizacji, wesprze rozwój i uczyni Gminę bardziej atrakcyjną pod względem inwestycyjnym, turystycznym, mieszkaniowym. Działając zgodnie ze Strategią, Gmina osiągnie zaplanowane cele w odpowiednich terminach.

Strategia Rozwoju Gminy powinna być dokumentem komplementarnym z programami, polityką oraz wszystkimi dokumentami strategicznymi obowiązującymi w Gminie. Planowanie strategiczne, na którym będzie się opierać Strategia, pomoże skupić się władzom na konkretnych przedsięwzięciach, wspierających Gminy, a nie ogólnych założeniach.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

12 listopada 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podstawowego aktu prawnego, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Uchwalona w lipcu 2020 roku nowela nadaje nowy kształt systemowi strategicznego zarządzania krajem i wprowadza nowe instrumenty polityki regionalnej. W dokumentach tych, na wszystkich szczeblach zarządzania, silny akcent położono na integrację wymiarów: przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Zgodnie z przedstawionymi intencjami ustawodawcy, celem zmiany ma być większa spójność i uporządkowanie systemu planowania strategicznego na poziomie kraju, regionu oraz na poziomie lokalnym, a także większa efektywność rządowych strategii, polityk oraz programów. Znowelizowana ustawa będzie też podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do wdrażania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE obejmującej lata 2021-2027.

Czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU JST KROK PO KROKU

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY ZAWIERA:

 1. Przeprowadzenie spotkań roboczych z przedstawicielami urzędu.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych.
 3. Analiza dokumentów strategicznych gminy.
 4. Omówienie potrzeb i problemów gminy z różnych perspektyw (mieszkańców, turystów, inwestorów, radnych, włodarzy).
 5. Badanie specyfiki gminy, ustalenie priorytetów na kolejne lata (diagnoza sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej gminy).
 6. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy na określony zakres czasowy.
 7. Warsztaty z pracownikami urzędu i/lub interesariuszami.
 8. Konsultacje społeczne projektu dokumentu.
 9. Przekazanie projektu dokumentu do Zarządu Województwa w celu otrzymania pozytywnej opinii o zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa.
 10. Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu.
 11. Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy.
 12. Opracowanie narzędzia do ewaluacji i monitoringu.

Jakie są najważniejsze elementy strategii rozwoju gminy?

Jakie są etapy budowania strategii?

Jak w kilku krokach opracować optymalną strategię dla swojego obszaru?

SPRAWDŹ PROPOZYCJĘ WIELKOPOLSKIEJ AKADEMII NAUKI I ROZWOJU I DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻEMY CI POMÓC

Dowiedz się więcej

PRACA WARSZTATOWA BAZUJĄCA NA ELEMENTACH METODY DESIGN THINKING

Pracujemy metodą warsztatową  zalecając, by udział w warsztatach wzięła jak najbardziej reprezentatywna grupa interesariuszy Gminy.

Dzięki temu mamy możliwość poznać różną perspektywę mieszkańców, stwarzamy  pole do dyskusji nad obecnym obrazem gminy oraz budujemy poczucie realnego wpływu mieszkańców na kształt dokumentu strategicznego. Ma to niezwykle ważne znaczenie w procesie budowania zaangażowanej i zintegrowanej społeczności gminy.

Podczas warsztatów – w kreatywny i angażujący uczestników sposób – opracowujemy diagnozę gminy –  zwracamy szczególną uwagę na jej problemy oraz nazywamy potencjał, który w znaczący sposób wpłynąć może na jej  zrównoważony rozwój. Zależy nam, aby poznać i zrozumieć problemy mieszkańców, potencjalnych turystów, inwestorów i wszystkich innych, ważnych z punktu widzenia rozwoju gminy interesariuszy. To daje nam gwarancję stworzenia dokumentu strategicznego, który będzie odpowiedzią na nazwane przez nich potrzeby.

Opracowana diagnoza jest bazą do zdefiniowania wspólnie z zespołem strategicznym gminy obszarów strategicznych i wypracowania – już podczas warsztatów –  konkretnych działań/projektów strategicznych, które będą wspierały i ukierunkowywały rozwój gminy w kolejnych latach.

Zarówno warsztaty strategiczne, jak konsultacje prowadzone są przez nas w sposób angażujący uczestników.  Wierzymy, że kreatywne metody pracy i wykorzystanie elementu coachingu zespołowego wpływają na zaangażowanie uczestników i efekty wypracowanych rozwiązań.

Przez cały czas trwania pracy nad dokumentem strategicznym – od pierwszych konsultacji po uchwalenie dokumentu strategicznego podczas sesji Rady Gminy –  jesteśmy w stałym kontakcie z powołanym zespołem strategicznym gminy.

NASZE DOKUMENTY TO WIZYTÓWKA GMINY

Oprawa graficzna Strategii jest niezmiernie ważnym elementem. Dzięki niej łatwiej jest dotrzeć to docelowej grupy interesariuszy, a prezentowane treści stają się atrakcyjniejsze i lepiej przyswajalne. Jako Wykonawca oferujemy następujące graficzne materiały informacyjno-promocyjne:

LOGOTYPY

Według nas najważniejszym zadaniem logotypów jest podkreślenie indywidualnego charakteru jednostki oraz jej odmienności. To właśnie na te aspekty zwracamy szczególną uwagę przy tworzeniu projektów.

Przykłady zaprojektowanych logotypów:

http://wanir.edu.pl/dokumenty/logo_polanica_zdroj.png

http://wanir.edu.pl/dokumenty/logo_aleksandrow_kujawski.png

PLAKATY PROMOCYJNE

Materiałów promujące proces konsultacyjny, m.in. plakaty (w formatach B1, A3 i A4), projekt zaproszenia do udziału w badaniach, grafiki internetowe do wykorzystania na stronie internetowej Zamawiającego oraz na profilu Facebook Zamawiającego

Przykłady plakatów promocyjnych

http://wanir.edu.pl/dokumenty/konsultacje_ksiaz.pdf

http://wanir.edu.pl/dokumenty/konsultacje_wasosz.pdf

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Do etapów realizacji dokumentu  tj. spotkanie robocze, wywiad pogłębiony, warsztaty, konsultację, prezentacja strategii na komisji i sesji przygotujemy zindywidualizowaną prezentację.

Przykłady prezentacji multimedialnej przygotowane na sesję rady:

http://wanir.edu.pl/dokumenty/SRG_jastrowie.pdf

http://wanir.edu.pl/dokumenty/SRG_piensk.pdf

WEBINARY MERYTORYCZNE

Prowadzimy webinary i bierzemy udział w konferencjach stacjonarnych. Współpracujemy ze stowarzyszeniami jednostek samorządowych z województw: Wielkopolskiego, Pomorskiego i Lubuskiego. Nasze działania wspiera Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

ZMIANY W PROCEDURZE PRZYGOTOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY

Wielkopolska

https://www.youtube.com/watch?v=XO8smUXmR0Q

Pomorskie

https://www.youtube.com/watch?v=l7Y-l2Wu6D8&feature=youtu.be

Lubuskie

MALUCH+ (ogólnopolski)

https://www.youtube.com/watch?v=AOZnMmNkFiY

SENIOR+ (pomorskie, wielkopolskie, lubuskie) przy patronacie Związku Powiatów Polskich

https://www.youtube.com/watch?v=ZJPmG9umUTU