KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZARZĄDZANIU
I KOORDYNOWANIU PROJEKTEM

REKRUTACJA/DOKUMENTACJA UCZESTNIKÓW

 • Przygotowanie wzorów pełnej dokumentacji rekrutacji uczestników
 • Weryfikacja ilościowa i merytoryczna dokumentacji uczestników oraz wprowadzenie do systemu SL2014

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Koordynacja prac zespołu projektowego w kontekście rozliczenia projektu
 • Całościowy nadzór nad wdrożeniem zadań w ramach projektu
 • Przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej i finansowej
 • Korespondencja z IP (przygotowanie pism, wniosków, wyjaśnień), bieżący kontakt z opiekunem projektu
 • Opracowanie i przygotowanie ewentualnych zmian do projektu, korekty wniosku o dofinansowanie, aktualizacja harmonogramu płatności
 • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków w zakresie zgodności z wytycznymi programowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu pod kątem zarządzania projektem

Łukasz Dahms
+48 696 706 813
dahms@wanir.edu.pl
Agnieszka Myszka
+48 785 946 536
myszka@wanir.edu.pl

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

 • Ustalenie zakresów, trybów i warunków postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie
 • Wsparcie na etapie przygotowania dokumentacji postępowań

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

 • Kompleksowe przygotowanie wniosków o płatność w systemie SL 2014
 • Bieżący monitoring założeń projektu

INFORMACJA I PROMOCJA

 • Przygotowanie materiałów informacyjno- promocyjnych projektu

KONTROLA PROJEKTU

 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektu na potrzeby kontroli – audyt przed kontrolny
 • Przygotowanie wyjaśnień, uzupełnień, oświadczeń zgodnie z wymogami zespołu kontrolującego

NASZE SUKCESY

W merytoryczny i profesjonalny sposób zadbamy o każdy szczegół realizowanego projektu, poczynając od planowania działań, przez kontakt z instytucją finansującą, bieżącym przygotowywaniem kompleksowych wniosków o płatność na etapie realizacji działań, aż po rozliczenie dofinansowania.

0
Zrealizowanych projektów
0mln
Rozliczonych dotacji

NASZE REALIZACJE

OBSZARY DZIAŁANIA

Skontaktuj się z nami!