PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę społeczną, zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczyniające się do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych:
1. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby różnych form mieszkaniowych w tym m.in. mieszkań wspomaganych lub chronionych adresowanych do różnych grup osób, w tym m.in. opuszczających pieczę zastępczą/młodzieżowe ośrodki wychowawcze/młodzieżowe ośrodki socjoterapii, osób z niepełnosprawnością, a także osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
2. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby placówek wsparcia dziennego (w tym m.in. dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy) oraz wytchnieniowego, adresowanych do osób wymagających wsparcia w codziennymi funkcjonowaniu, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami.
3. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
4. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby podmiotów świadczących rodzicielstwo zastępcze zawodowe, w tym rodzinnych domów dziecka.
5. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby centrów usług społecznych.
6. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby innych usług społecznych świadczonych w środowisku lub usług aktywnej integracji.

FINANSE:

Alokacja 34 038 779,41 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

14.12.2023 – 23.01.2024