PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także
promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów.
Inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie, wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach, edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ.

FINANSE:

Alokacja 100 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

06.2024 r. – 09.2024 r.