PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje mające na celu poprawę dostępności w szczególności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych)

– Do obiektów i przestrzeni publicznej – inwestycje mające na celu zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych i architektonicznych.
– Do indywidualnych miejsc zamieszkania – inwestycje mające na celu zapewnienie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób i zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych i architektonicznych w codziennym funkcjonowaniu tych osób. Możliwe jest zastosowanie grantów. Wsparciem będą objęte projekty grantowe zgodnie z art. 41 Ustawy z dn. 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

FINANSE:

Alokacja 10 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

01.2024 r. – 02.2024 r.