PRZEDMIOT NABORU:

1. Bezpośrednie wsparcie dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej w zakresie:
a) zapewnienia pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej,  w tym w szczególności wsparcie dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,  w tym z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie m.in. poprzez zapewnienie usług asystenckich, nauczania wspomaganego,
b) wsparcia psychologicznego dla dzieci i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, będących w sytuacji kryzysowej bądź traumatycznej, adaptujących się w nowym środowisku, mających za sobą niepowodzenia edukacyjne, w tym wsparcie z zakresu radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji społecznej, depresji, zaburzeniom lękowym, samobójstwom czy uzależnieniom behawioralnym,
c) wsparcia dzieci i uczniów wybitnie uzdolnionych, szczególnie z grup w niekorzystnej sytuacji, m.in. z rodzin o niskim statusie społeczno ekonomicznym, mieszkających na obszarach zmarginalizowanych i/lub wiejskich, z rodzin migranckich  i społeczności romskiej.
2. Wdrażanie i upowszechnianie:
a) wypracowanego w ramach PO WER Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w celu poprawy dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym  z organizacją, procedurami  i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.
b) standardów pracy i usług asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  z niepełnosprawnościami (ASPE), wypracowanych w ramach projektu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” w przedszkolach i szkołach,
c) zasad projektowania uniwersalnego  w nauczaniu (ULD – universal learning design).
3. Podnoszenie kompetencji kadr pedagogicznych (kursy, szkolenia, studia, doradztwo) w zakresie edukacji włączającej, w tym m.in. kształcenie w ramach pedagogiki specjalnej.
4. Współpraca i inicjatywy z zakresu edukacji włączającej, mające na celu umożliwienie integracji dzieci i uczniów, wymianę doświadczeń i dostosowanie szkół/przedszkoli do potrzeb uczniów ze SPE, w tym z zaangażowaniem organizacji pozarządowych (np. szkoła podstawowa z terenów wiejskich ze szkołą miejską, szkoła zawodowa z uczelnią, szkoła ogólnodostępna ze szkołą specjalną).
5. Wdrożenie szkół i placówek do pełnienia roli lokalnego centrum integracji i włączenia.

FINANSE:

Alokacja 9 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

TERMIN NABORU:

25.06.2024 r. – 04.07.2024 r.