PRZEDMIOT NABORU:

1. Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, a także osób biernych zawodowo poprzez:
a) usługi integracji,
b) działania zmniejszające bariery w zatrudnieniu grup marginalizowanych społecznie realizowane np. w formie kampanii informacyjnych (jako działanie uzupełniające);
c) zmniejszanie barier w dostępie do krótkoterminowych mieszkań w połączeniu z usługami wspierającymi, np. poprzez sfinansowanie najmu krótkoterminowego na otwartym rynku, w mieszkaniu wspomaganym itp. jako alternatywy dla więzienia i bezdomności,
d) uczestnictwo w kulturze, zwiększanie kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego jako działania skierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi (jako działanie uzupełniające);
e) inne usługi merytorycznie związane z realizacją projektu;
f) szkolenia/doradztwo specjalistyczne dla pracowników z różnych sektorów zaangażowanych w proces efektywnej pracy z osobami z grup marginalizowanych społecznie poprawiające ich umiejętności udzielania efektywnej pomocy, z wyłączeniem kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (jako działania uzupełniające).

FINANSE:

Alokacja 16 568 894,12 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

22.04.2024 r. – 22.05.2024 r.