PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje służące rozwojowi środowiskowych form wsparcia.
Inwestycje w infrastrukturę służącą pieczy zastępczej i wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Inwestycje w mieszkalnictwo. Inwestycje w infrastrukturę służącą integracji lub reintegracji społecznej lub zawodowej.

FINANSE:

Alokacja 40 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

30.04.2024 r. – 30.06.2024 r.