PRZEDMIOT NABORU:

2. Wsparcie procesów zmierzających do dłuższego trwania w wieku aktywności zawodowej poprzez:
a) utworzenie i utrzymanie punktów obsługi osób 55+,

b) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe),

c) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji w tym cyfrowych ( m.in. szkolenia, kursy),

d) wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego (praktyki, staże),

e) wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy w tym refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

f) wsparcie mobilności geograficznej m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy,

g) kampanie informacyjnopromocyjne/ działania upowszechniające

FINANSE:

Alokacja 17 252 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

04.2024 – 05.2024