PRZEDMIOT NABORU:

2. Podnoszenie świadomości mieszkanek i mieszkańców województwa w tym pracowników na temat zasad równościowych i niedyskryminacji, a także wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności poprzez m.in.:
– szkolenia,
– warsztaty,
– kampanie informacyjno-edukacyjne.

FINANSE:

Alokacja 3 823 649,478 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

09.2024 r. – 11.2024 r.