PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług preadopcyjnych i postadopcyjnych;

Tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie;

Rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych;

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

FINANSE:

Alokacja 26 836 800,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

08.2024 r. – 09.2024 r.