PRZEDMIOT NABORU:

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo

Wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych

FINANSE:

Alokacja 46 343 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

10.04.2024 r. – 22.05.2024 r.