PRZEDMIOT NABORU:

2. Kształcenie ogólne:
– Wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza narzędzi cyfrowych, obejmujące m.in. rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych, przekrojowych oraz zawodowych, w tym cyfrowych oraz nauki języka angielskiego.
– Rozwijanie i doskonalenie systemu doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacji.
– Realizacja działań społeczno-wychowawczych, w tym kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, edukacja prozdrowotna, a także wsparcie psychologiczne będące odpowiedzią na problemy wychowawcze oraz trudności w nauce.
– Rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.
– Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji na każdym jej etapie (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży.

FINANSE:

Alokacja 30 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

09.2024 r. – 10.2024 r.