PRZEDMIOT NABORU:

Działania w zakresie edukacji włączającej w edukacji przedszkolnej.

1. Przygotowanie infrastruktury pod kątem dostępności dla dzieci, uczniów,
nauczycieli, rodziców z niepełnosprawnościami.
2. Wyposażenie, doposażenie pomieszczeń niezbędne dla dzieci, uczniów i
nauczycieli z niepełnosprawnością.
3. Wsparcie dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie zaspokajania
indywidualnych potrzeb w kontekście nauki, opieki i wychowania.
4. Wsparcie usprawniające organizację pracy placówki w zakresie wsparcia osób z
indywidualnymi potrzebami.
5. Wsparcie kadry szkół i placówek systemu oświaty z zakresu zapobiegania
przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym zapobieganie dyskryminacji i
przemocy ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność oraz orientację seksualną i tożsamość płciową,
poprzez podnoszenie kompetencji, wsparcie eksperckie, wymianę dobrych
praktyk, wspieranie tworzenia systemowych rozwiązań wspierających
zapobieganie przemocy.
Wszelkie zakupy sprzętu lub działania dotyczące infrastruktury będą możliwe tylko
jeżeli są niezbędne do realizacji celu projektu.

FINANSE:

Alokacja 9 400 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

30.01.2024 r. – 03.2024 r.