PRZEDMIOT NABORU:

 1. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – RWS

Wsparcie projektów z zakresu usług społecznych dotyczy wyłącznie usług świadczonych w społeczności lokalnej oraz ma na celu:

 1. Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych świadczonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami;
 3. Umożliwienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej;
 4. Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej;
 5. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa;
 6. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych;
 7. Umożliwienie pozostania osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb tych osób, pozwalające na samodzielne funkcjonowanie;
 8. Wsparcie działań zapobiegających umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach instytucjonalnych;
 9. Sfinansowanie działań podmiotom prowadzącym opiekę instytucjonalną pozwalających na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej;
 10. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych dla stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego oraz w placówkach pobytu całodobowego (w których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej);
 11. Wsparcie dla mieszkań chronionych i wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w danym mieszkaniu;
 12. Wsparcie prowadzące do powstania CUS i rozwój dostarczanych przez nie usług, będący częścią projektu przy zapewnieniu realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej;
 13. Szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym zamiana/dostosowanie kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach na rzecz opieki środowiskowej;
 14. Zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie zagrożeniu marginalizacją społeczną, partycypację seniorów w życiu społecznym.

FINANSE:

Alokacja 6 666 834,86 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

26.04.2024 r. – 05.06.2024 r.