PRZEDMIOT NABORU:

1. Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji poprzez:
a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną;
b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in.: w rodzinnych domach pomocy, usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami, zapewnienia usług transportu indywidualnego;
c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych;
d) zapewnienie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieka wytchnieniowa;
e) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
f) zapewnienie dodatkowych usług opiekuńczych, m.in.: teleopieka, wypożyczalnia sprzętu, codzienne dowożenie posiłków, drobne usługi remontowe, porządkowe, higieniczne, świadczone w domu oraz działania zapobiegające umieszczaniu osób w placówkach całodobowych (nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie);
g) wsparcie procesu deinstytucjonalizacji instytucji całodobowych, m.in. przez rozwijanie usług środowiskowych przez personel placówki;
h) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym tworzenie nowych i wsparcie istniejących hospicjów domowych;
i) długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym pielęgniarską opiekę długoterminową;
j) wsparcie działalności lub tworzenie nowych DDOM, zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach PO WER.
2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie).
3. Tworzenie oraz wsparcie istniejących Centrów Usług Społecznych.
5. Deinstytucjonalizacja usług społecznych skierowanych do osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego, w tym do osób uzależnionych, w szczególności:
a) tworzenie oraz wsparcie działalności Centrów Zdrowia Psychicznego;
b) tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych);
c) tworzenie oraz wsparcie działalności zespołów leczenia środowiskowego (domowego);
d) tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej;
e) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, np. dzienne formy opieki dla osób z chorobami otępiennymi;
f) zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin;
g) wsparcie psychologiczne i /lub szkolenie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

FINANSE:

Alokacja 52 644 529,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

I kwartał 2024