Czym jest Maluch+?

Program Maluch+ to inicjatywa skierowana do różnych podmiotów, mająca na celu rozwój instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Polsce. Jest to program, który wspiera tworzenie nowych miejsc opieki oraz zapewnia funkcjonowanie już istniejących placówek. Głównym celem Maluch+ jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci, aby sprostać potrzebom rodziców oraz wspierać rozwój dziecka w pierwszych latach życia.

Program ten adresowany jest do różnych podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów prywatnych, instytucji publicznych, jak również osób fizycznych. Dofinansowanie może być przeznaczone na różnorodne cele związane z tworzeniem i funkcjonowaniem miejsc opieki, takie jak adaptacja budynków, zakup wyposażenia, czy wsparcie edukacyjne dla najmłodszych.

Maluch+ jest częścią szerszej strategii mającej na celu poprawę opieki nad dziećmi w Polsce i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych oraz wymogi dotyczące zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków rozwoju i opieki. Program ten odgrywa istotną rolę w budowaniu bardziej przyjaznego i wszechstronnego środowiska dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dostosowane Wyposażenie dla Dzieci

Program wspiera Moje Bambino, które dzięki doświadczeniu w obszarze Programu Maluch+ pomogło stworzyć ponad 1000 nowych miejsc opieki nad dziećmi. Oferta Moje Bambino to propozycja dla gmin i podmiotów prywatnych, które chcą skorzystać z dofinansowania Maluch+. Moje Bambino pomaga w doborze wyposażenia placówki, tworzą wizualizacje, aranżują przestrzeń i służą pomocą w doborze pomocy edukacyjnych. Oferta to kompleksowe wyposażenie każdej przestrzeni oddziału żłobkowego – od strefy odpoczynku po przestrzeń do spożywania posiłków, strefę higieny, zabawki, pomoce edukacyjne oraz integrację sensoryczną. Przykładowa realizacja tutaj.

Skonsultuj się z nami

Współpracujemy z ponad 700 JST z całego kraju. Posiadamy 77% skuteczności pozyskiwania dotacji europejskich i krajowych. Głównymi obszarami naszej działalności są usługi żłobkowe, przedszkolne, szkolne, zawodowe, senioralne oraz aktywna integracja.

Edycja 2022-2029

Program MALUCH+ 2022-2029 różni się od wcześniejszych edycji pod wieloma względami, wprowadzając nowe rozwiązania i długofalową strategię wsparcia dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Oto główne zmiany:

 1. Długofalowa Inicjatywa: Zamiast rocznego programu, nowa edycja MALUCH+ obejmuje okres od 2022 do 2029 roku, co umożliwia stabilne i długofalowe wsparcie dla rozwoju instytucji opieki.
 2. Jednolity System Finansowania: Ministerstwo może ogłosić jeden program z jednolitym systemem finansowania dla całej Polski, co zapewnia spójność i klarowność w działaniach.
 3. Wsparcie na większą skalę: Budżet Programu sięga 5,5 mld zł, co umożliwia dofinansowanie utworzenia aż 102 tys. miejsc opieki, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi edycjami.
 4. Elastyczność w Realizacji: Gminy mają teraz trzy lata, a podmioty inne niż gminy dwa lata na realizację inwestycji, z możliwością wydłużenia czasu w szczególnych przypadkach, co daje większą elastyczność w planowaniu i realizacji projektów.
 5. Uproszczony Proces Składania Wniosków: Na etapie składania wniosków nie wymaga się posiadania tytułu prawnego do nieruchomości ani przedstawiania szczegółowych opisów, harmonogramów czy kalkulacji kosztów, co ułatwia i przyspiesza proces aplikowania o dofinansowanie.
 6. Dostosowanie do Potrzeb Gmin: Program zachęca gminy do podjęcia działań nawet jeśli nie mają jeszcze sprecyzowanych planów w zakresie utworzenia miejsc opieki, dając im elastyczność w realizacji inwestycji zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Program MALUCH+ 2022-2029 ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci, stawiając na długofalowe i elastyczne podejście, które ma odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych i zachęcać do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi.

Wsparcie na Każdym Etapie Projektu

Program Maluch+ to gwarancja kompleksowego wsparcia na każdym etapie projektu. Dzięki niemu można stworzyć funkcjonalne, stymulujące i bezpieczne otoczenie dla małych dzieci poza domem. Skorzystać można z gotowych aranżacji i zaopatrzyć się w wysokiej jakości wyposażenie dla żłobków i klubów malucha.


Spotkanie online na żywo odbędzie się już jutro 26 marca br. o godzinie 10:00.


Q&A Co warto wiedzieć o Maluchu+?

 1. Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć wniosek o dofinansowanie? Tak, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może ubiegać się o dofinansowanie.
 2. Co jest warunkiem otrzymania dofinansowanie do funkcjonowania w przypadku jst? Warunkiem otrzymania dofinansowania do funkcjonowania dla jst jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki przez okres 36 miesięcy. Miesięczna kwota dofinansowania może być przyznana, pod warunkiem, że co najmniej 80% miejsc utworzonych ze środków Programu jest obsadzonych, czyli zawarto umowy z rodzicami/opiekunami lub dzieci zostały zapisane zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 3. Czy na etapie wnioskowania należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu? Nie, na etapie wnioskowania nie jest wymagane dołączanie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu. Jedynym wymaganym załącznikiem jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik.
 4. Czy na etapie wnioskowania wymagane są dodatkowe załączniki, np. projekt inwestycji lub kalkulacje kosztów? Nie, na etapie wnioskowania nie są wymagane żadne dodatkowe załączniki. Jedynym wymaganym załącznikiem jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik.
 5. Czy podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie wpisywane dane są zapisywane automatycznie, tak by ich nie utracić? Dane uzupełniane we wniosku należy samodzielnie zapisywać. W przypadku gmin należy korzystać z przycisku „Zapisz”, a w przypadku podmiotów innych niż gmina należy użyć przycisków „Zapisz wniosek” oraz „Zapisz dane w dokumencie roboczym”.
 6. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Program Maluch+ kierowany jest do różnych podmiotów, włączając w to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz instytucje publiczne. Warunkiem jest brak wykluczenia z dofinansowania na podstawie odpowiednich przepisów.
 7. Jaki jest budżet Programu i jak dzielone są środki? Całkowity budżet Programu wynosił ok. 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Po przeprowadzeniu pierwszego naboru pozostało 1 265 000 437,54 zł do rozdysponowania.
 8. Jaka jest wysokość dofinansowania do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki? Dofinansowanie na utworzenie 1 miejsca opieki w dwóch typach instytucji (żłobek i klub dziecięcy) wynosi dla JST do 35 862 zł, a dla pozostałych podmiotów 12 410 zł. Miesięczna kwota dofinansowania do funkcjonowania 1 miejsca opieki wynosi ok. 837 zł.
 9. Na co można otrzymać dofinansowanie? Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, zakup i montaż wyposażenia, adaptację budynków, pomoce edukacyjne, a także promocję i informacje o realizowanym zadaniu.
 10. Czy można łączyć środki programu MALUCH+ 2022-2029 z innymi źródłami finansowania? Tak, można łączyć środki programu MALUCH+ 2022-2029 ze środkami z innych źródeł, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych. Możliwe jest sfinansowanie miejsc opieki zarówno ze środków MALUCH+, jak i z programów takich jak Rządowy Program Inwestycji Strategicznych lub Regionalny Program Operacyjny. Jednakże, należy unikać podwójnego finansowania i uwzględnić zasady unijne oraz krajowe regulacje dotyczące finansowania projektów.

🔗 Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029-w-pytaniach-i-odpowiedziach